Flash Ticker

Sunday, March 27, 2011

World Theatre Day - Rathabeedi Geleyaru, Rangabhoomi and Nataka Academy

The Hindu : Friday Review Delhi / Theatre : Variety on stage

metas theatre festval new delhi- 2011The Hindu : Friday Review Delhi / Theatre : Variety on stage

The Hindu : Friday Review Thiruvananthapuram : Celebrating theatre

national theatre festival kozhikode 2011The Hindu : Friday Review Thiruvananthapuram : Celebrating theatre

The Hindu : Friday Review Chennai / Interview : Exploring new directions

tamil playwright ananda raghav-The Hindu : Friday Review Chennai / Interview : Exploring new directions

varthabharathi | kannada News, Latest kannada News from Gulf, Asia,India and on Sports, Business,Indian,Politics, Education

ram manohar lohia[kannada]- k s nagaraj-varthabharathi | kannada News, Latest kannada News from Gulf, Asia,India and on Sports, Business,Indian,Politics, Education

varthabharathi | kannada News, Latest kannada News from Gulf, Asia,India and on Sports, Business,Indian,Politics, Education

u r ananthamoorthy vishva kannada sammelana bhashaNa 2011- varthabharathi | kannada News, Latest kannada News from Gulf, Asia,India and on Sports, Business,Indian,Politics, Education

Udayavani: Kannada

jeevanram sullya- suvarna ranga sanmana-2011Udayavani: Kannada

world theatre day message[jesica kava] kannada

world theatre day 2011 at udupi-[ karnataka india]- rathabeedhi geleyaru udupi visit- http://udupiratha.blogspot.com

World Theatre Day Blog » The World Theatre Day Message 2011

World Theatre Day Blog » The World Theatre Day Message 2011

World Theatre Day 2011 - This is my Theatre

UNESCO World Theatre Day Celebration-Part 1

UNESCO World Theatre Day Celebration-Part 2

Tuesday, March 15, 2011

ಕಲಾವಿದ

ಕಲಾವಿದ

genres of indian music tradition[My Response to Manu Chakravarti] dr shashikanth kqÁ. ±À²PÁAvÀ PÉ.
(ªÀÄ£ÀÄ ZÀPÀæªÀwð CªÀjUÉÆAzÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄ)
vÀªÀÄä PÀÈw ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀiÁUÀðPÉÌ GqÀĦAiÀÄ°è «. JA. E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ «ªÀıÀðPÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ£ÀÄ ZÀPÀæªÀwð CªÀgÀÄ CzÉà ªÀÄzsÁåºÀß gÀxÀ©Ã¢ UɼÉAiÀÄgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄßzÉÝò¹ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è vÁ¼ÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæzÀ §UÉÎ, ¥Á¯ÁÏmï ªÀÄt CAiÀÄågï, ¥Á¯ÁÏmï gÀWÀÄ EªÀgÀÄUÀ½AzÁV PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è vÁ¼ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀÈwAiÀÄÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ MlÄÖ ²®à ºÁUÀÆ gÁUÀzÀ PÀ®à£ÉAiÀįÁèzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £À®ÄªÀvÀÄÛ-LªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÆß FV£À ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÆß ºÉÆð¹zÀ CªÀgÀÄ FV£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ §UÉÎ «±ÁzÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. ZÉ£ÉßöÊ£À¯ÁèUÀĪÀ r¸ÉA§gï wAUÀ¼À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ CªÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¸À¨sÁUÀ¼ÀÄ GzÀAiÉÆãÀÄäR ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉƼÀÄîªÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß vÀUÁzÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ ºÁUÀÆ GzÀAiÉÆãÀÄäR ¸ÀAVÃvÀUÁgÀjUÉ CªÀPÁ±À PÉÆqÀzÉà zÉÆqÀØ ¥ÁæAiÉÆÃdPÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå AiÉÆÃUÀåvÉAiÀÄ J£ÁßgÉÊ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀjUÉ ªÀÄuɺÁPÀÄvÀÛªÉ; ºÀ®ªÀÅ GvÀÛªÀÄ AiÀÄĪÀ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ EzÀjAzÁV ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£ÀgÁV ¨sÀ«µÀåzÀ §UÉÎ ªÀÄAPÀÄUÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ; PÀ£ÀÆì÷åªÀÄj¸ÀªÀiï ªÀÄvÀÄÛ PÁ¥ÉÇðgÉÃmÉʸÉñÀ£ï¤AzÁV ¸ÀAVÃvÀzÀ ¥Àj¹Üw F xÀgÀ ºÀzÀUÉnÖzÉ JAzÀgÀÄ. Cw ºÉZÀÄÑ GvÀÛªÀÄ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀjUÉ ªÉâPÉ ¹UÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ M§â ±ÉÆæÃvÀÈ«£À £ÉÊd PÁ¼Àf ºËzÀÄ. CzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀàAzÀ£À ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ M§â ¤d ºÁUÀÆ zsÉÊAiÀÄð±Á° ¸ÀAVÃvÀ «ªÀıÀðPÀ£À PÀvÀðªÀåªÀÇ ºËzÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀ ¸ÀAªÁzÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆr§AzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÉAzÀgÉ F §zÀ¯ÁªÀuÉ
DzÀgÉ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV F §zÀ¯ÁªÀuÉ, CAzÀgÉ ¥ÉÇõÀPÀgÀ°è DUÀÄwÛgÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ¸ÀAVÃvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è £ÀqÉzÀħAzÀzÉÝÃ. ¸ÀAVÃvÀ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà J¯Áè PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀUÀ½UÀÆ ¥ÉÇõÀPÀªÀUÀð EzÉÝà EzÉ; ªÀÄvÀÄÛ PÁ®PÁ®PÉÌ CzÀÄ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛ®Æ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ §zÀ¯ÁzÁUÀ D §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ eÉÆvÉ ºÉÆA¢PÉƼÀî®Ä ºÀ®ªÀÅ GvÀÛªÀÄ PÀ¯Á«zÀjUÉ PÀµÀÖªÁUÀĪÀÅzÀÄ, CxÀªÁ ºÉÆA¢PÉƼÀî¯ÁUÀzÉà zÀÄzÉð¸É ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÄ, EªÉ®è ¸ÀAVÃvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è £ÀqÉzÀzÉÝÃ. MAzÉgÀqÀÄ GzÁºÀgÀuÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÉÆîÃt. ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D¢¨sÁUÀzÀ°è ©ænµÀgÀ D½éPÉ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® eÁUÀªÁzÀ
E¥ÀàvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D¢¨sÁUÀzÀ°è ªÉÄʸÀÆj£À°è ¹AºÁ¸À£ÁgÀÆqsÀgÁzÀ £Á®ér PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgï CªÀgÀÄ 1920gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ªÉÄʸÀÆj£À D¸ÁÜ£À ¸ÀAVÃvÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ DeÉÕ ºÉÆgÀr¹zÀgÀÄ. D DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¢üêÀÄAvÀªÁV C®èUÀ¼ÉzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄðgÀ£ÀÄß MqÉAiÀÄgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀî°®èªÉA§ÄzÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ w½zÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ (F §UÉÎ PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ J.J£ï. ªÀÄÆwðgÁAiÀÄgÀ §gÀºÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ). E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀÝ «ÃuÉ ±ÉõÀtÚ¤UÉ wAUÀ¼À gÀÆ. LªÀvÀÄÛ, ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀÝ C§ÄݯÁè SÁ£ï JA§ UÀªÁ¬ÄUÉ wAUÀ¼À gÀÆ. E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ, E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀÝ ©qÁgÀA PÀȵÀÚ¥Àà¤UÉ wAUÀ¼À gÀÆ. E¥ÀàvÀÄÛ ¸ÀA§¼À«zÁÝUÀ ªÀÄĪÀvÁÛgÀÄ ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀÝ ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄðjUÉ wAUÀ¼À §gÉà ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸ÀA§¼À«vÀÄÛ. ºÁUÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ UÉÆwÛ®èzÉAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀ ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå ¨sÁUÀªÀvÀgÀ£ÀÄß ªÀĺÁgÁdgÀÄ §ºÀ¼À ZÉ£ÁßV ¥ÉÇö¹zÀÆÝ PÀÆqÁ zÁR¯ÁVzÉ (F zÁR¯ÉUÀ½UÉ PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ UÁAiÀÄwæ CªÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀgÁªÀIJð¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ £À£Àß ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÆß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ). ¥ÉÇõÀPÀgÀ EµÀÖªÀ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ MvÀÛqÀ J¯Áè ¸ÀªÀÄAiÀÄUÀ¼À®Æè EvÀÄÛ.
gÁdgÀ CxÀªÁ d«ÄãÁÝgÀgÀ ¥ÉÇõÀPÀvÀé¢AzÀ gÁµÀÖçzÀ (
F ªÉÄð£À £ÁlåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß ZÀPÀæªÀwðAiÀĪÀgÀÆ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. (CªÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀiÁUÀð zÀ®Æè PÀÆqÁ
©¹ä¯ÁèSÁ£ï, G¸ÁÛzï C° CPÀâgï SÁ£ï, G¸ÁÛzï «¯ÁAiÀÄvï SÁ£ï, G¸ÁÛzï C¯ÁègÀSÁ, G¸ÁÛzï §qÉà UÀįÁªÀiï D° SÁ£ï, G¸ÁÛzï C«ÄÃgï SÁ£ï EvÁå¢ ªÀÄĹèªÀiï ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ°èzÀÝgÀÆ, EªÀgÀ ¸ÀASÉå ¸ÁévÀAvÀæ÷å¥ÀǪÀðzÀ CxÀªÁ ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄĹèªÀiï ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀ ¸ÀASÉåUÉ ºÉÆð¹zÀgÉ §ºÀ¼À C®à. ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¥ÀǪÀðzÀ°è PÉ®ªÀÅ zÉÆqÀØ ºÁUÀÆ ºÀ®ªÀÅ aPÀÌ gÁd¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ªÀÄĹèA ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÇö¹zÀݪÀÅ. UÁé°AiÀÄgï, gÁªÀiï¥ÀÅgï, EAzÉÆÃgï, §gÉÆÃqÁ, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï, EZÀ®PÀgÀAf, PÉƯÁí¥ÀÅgï EvÁå¢ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°è ªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅ. EµÉÖà C®èzÉà C§Äݯï PÀjÃASÁ£ÀgÀAvÀºÀ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ DUÁUÉå ªÉÄʸÀÆj£À D¸ÁÜ£ÀzÀ®Æè PÀbÉÃj PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ªÀÄĹèA ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀ ¸ÀASÉå PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ®Ä ¥ÉÇõÀPÀvÀézÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÆ PÁgÀtªÉÃ. ¸ÁévÀAvÁæ÷å£ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæzÀ°è DPÁ±ÀªÁt ªÀ»¹zÀ ¥ÁvÀæ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå. DPÁ±ÀªÁt CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ¥ÉÇõÀPÀvÀézÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ zÉÆgɬÄvÀÄ (CxÀªÁ gÁdgÀ D¸ÁÜ£À¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄvÀéPÉÌ ¥ÉÇõÀPÀvÀézÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ). 1950gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ qÉÊgÉPÀÖgï d£ÀgÀ¯ï DVzÀÝ eÉ.¹. ªÀiÁxÀÄgï J£ÀÄߪÀªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ¸Á«gÀ d£À ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ DPÁ±ÀªÁt¬ÄAzÀ ¥ÀÇtðPÁ°PÀ CxÀªÁ CgÉPÁ°PÀ £ËPÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ. qÉëqï ¯É°ªÉ¯ïØ J£ÀÄߪÀªÀ£ÉƧâ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ CªÀgÀ°è ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ »AzÀÆUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. ¯É°ªÉ¯ïØ ºÉüÀĪÀAvÉ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀ°è ¥ÉÇæ¥sóɵÀ£À¯ï ªÀÄvÀÄÛ CªÉÄZÀÆågï J£ÀÄߪÀ «¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr WÀgÁ£ÁUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ §A¢zÀÝ ºÉaÑ£À ªÀÄĹèA ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀ£ÀÄß CªÉÄZÀÆågï JAzÀÆ, ºÀvÉÆÛA§vÀÄÛ-E¥ÀàvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ºÀÄnÖPÉÆAqÀ ¸ÀAVÃvÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è
ªÀÄ£ÀÄ ZÀPÀæªÀwðAiÀĪÀgÀÄ ºÉüÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ CA±ÀªÉAzÀgÉ FV£À PÀbÉÃjUÀ¼À°è PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛw ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è MAzÀÄ


G¯ÉèÃR:
 1. ZÀPÀæªÀwð, ªÀÄ£ÀÄ,
 2. ºÉUÉÆÎÃqÀÄ: CPÀëgÀ ¥ÀæPÁ±À£À
Moments from Princely Mysore", published in Journal of Karnataka , Vol. 2, No. 1 (53-95)
Studies
C¨sÀÆvÀ¥ÀǪÀðªÁzÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀªÀÅ ¢£Éâ£Éà vÀ£Àß WÀ£ÀvÀéªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉ JAzÀÄ. PÁ£ÁðnPï£À°è ¸ÁܦvÀªÁzÁUÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è PÀÈwJ£ÀÄߪÀ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ gÁUÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ¥À槮UÉÆArvÀÄ. ¥Àæ§AzsÀªÉA§ D ªÀÄÄAZÉ ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÝ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ªÀĺÀvÀé PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ §AvÀÄ (»ÃVgÀĪÁUÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥Àæ§AzsÀªÀiï ºÁqÀÄUÁgÀgÀ ¥Àj¹ÜwAiÉÄãÁ¬ÄvÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ). vÀAeÁªÀÇj£À°è PÉÃA¢ævÀªÁVzÀÝ ¸ÀAVÃvÀ PÁ£ÁðnPï PÀqÉ PÉÃA¢ævÀªÁUÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. ©ænµÀgÀ E£ÁA ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀÈvÀåUÁwAiÀÄgÀ£ÀÄß ¥ÉÇö¸À®Ä ºÉƸÀ d«ÄãÁÝgÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ (F §UÉÎ gÁ§mïð JjPï ¥sóÉæÊPÀ£ï§Uïð CªÀgÀ PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¯ÉÃR£À £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ). ºÁUÉ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ vÁåUÀgÁd ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ UÀÄgÀÄUÀ¼À ²µÀågÀÄ ©ænµÀgÀ DUÀªÀÄ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ d«ÄãÁÝgÀgÀÄUÀ¼À°è zÉÆqÀÝ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÉÇõÀPÀvÀé ¥ÀqÉzÀzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ EzÉà ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀzÀ ¸ÀétðAiÀÄÄUÀJAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤dªÁV £ÉÆÃqÀĪÁUÀ EzÀÄ ¥ÉÇõÀPÀvÀézÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EAxÀ ¥Àæwà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ®Æè PÀÆqÁ ¤dªÁzÀ ¸ÀAVÃvÀªÉAzÀgÉ K£ÀÄ JAzÀÄ PÉüÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð §AzÉà §gÀÄvÀÛzÉ. ««zsÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ CzÀÄ K£ÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. state) ¥ÉÇõÀPÀvÀéPÉÌ §zÀ¯ÁzÁUÀ K£Á¬ÄvÉAzÀÄ £ÉÆÃqÉÆÃt. ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉÆ£É ºÁUÀÆ E¥ÀàvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D¢¨sÁUÀzÀ°è »AzÀƸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀ PÀ°AiÀÄ®Ä §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À GZÀÑ eÁwAiÀÄ »AzÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÀÄ. ¸ÀAVÃvÀ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà EvÀgÀ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÆß MAzÀÄ «²µÀÖ jÃwAiÀÄ°è CzsÀå¬Ä¹, ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀUÀæAxÀUÀ½UÀÆ GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAVÃvÀPÀÆÌ ¸ÀA§AzsÀ ¸Áܦ¹zÀªÀgÁzÀ «.J£ï. ¨sÀlÌAqÉ, «µÀÄÚ ¢UÀA§gÀ ¥À®Ä¸ÀÌgï, J¸ï.J£ï. gÀvÀAd£ïPÀgï CAxÀªÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÀæzÀ°è PÁt¹PÉÆAqÀgÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÀAVÃvÀPÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°Ã gÁ¶ÖçÃAiÀĪÁzÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀAVÃvÀªÉA§ÄzÀÄ E¸Áè«Ä£À PÉÊAiÀÄ°è ©zÀÄÝ £ÀgÀ½zÀ MAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀªÉA§ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ¨É¼ÉzÀħAvÀÄ (FUÀ®Æ ¸ÀAVÃvÀzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄĪÁUÀ Erà ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀÄÄAZÉ MAzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ«vÉÛAzÀÆ, E¸Áè«ÄPï zsÁ½¬ÄAzÁV CzÀÄ GvÀÛgÁ¢ ¸ÀAVÃvÀªÁ¬ÄvÉAzÀÆ ºÁUÀÆ zÀQëtzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀªÉA§ÄzÀÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¥Àj±ÀÄzÀÞªÁzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÁVAiÉÄà G½¢zÉAiÉÄAzÀÆ PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ). F C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÉA§ÄzÀÄ DzsÁåwäPÀ ¸ÀAVÃvÀªÁVzÀÄÝzÀÄ L»PÀ ¸ÀAVÃvÀªÁV ªÀiÁ¥ÀðnÖvÉAzÀÆ, ªÀÄĹèªÀiï £ÁlåUÁwAiÀÄgÀ ºÁUÀÆ ªÉñÉåAiÀÄgÀ ¥Á¯Á¬ÄvÉAzÀÆ ¨sÁ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÁV GvÀÛªÀÄ ¸ÀAVÃvÀUÁwAiÀÄgÁVzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÁlåUÁwAiÀÄgÁVzÀÝ ªÉñÉåAiÀÄjUÉ £Áå±À£À°¸ïÖ ¥ÁæeÉPïÖUÀ¼À°è DzsÀĤPÀ ¸ÁÜ£À-ªÀiÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀ嫢ݮèªÉAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. "¸ÀAVÃvÀ-PÀ¯É: ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ «ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ" J£ÀÄߪÀ ¥Àæ§AzsÀªÉÇAzÀgÀ°è ±ÀÈAUÁgÀ ¥ÀæzsÁ£À £Álå¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ¨sÀQÛ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ºÉÆA¢zÀÝgÀ §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÁÛgÉ) DzÀgÉ DªÁUÀ PÀ£ÀÆì÷åªÀÄj¸ÀA EgÀ°®è; FªÁUÀ EzÉ; ‘money power’ ¤AzÀ ¸ÀAVÃvÀ £ÀrÃvÁ EzÉ; DzÀÝjAzÀ F §zÀ¯ÁªÀuÉ C¨sÀÆvÀ¥ÀǪÀð ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä FUÀ ºÉZÀÄÑ PÁgÀtUÀ½ªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ªÁzÀ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß PÀ£ÀÆì÷åªÀÄj¸ÀA DV CxÉðʹ, DzÀÝjAzÀ¯Éà CzÀÄ «±ÁzÀPÉÌ CºÀð, PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä CºÀð, J£ÀÄߪÀÅzÀQÌAvÀ CzÀ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ continuum £À°è ¥ÉÇõÀPÀvÀézÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇõÀPÀ-PÀ¯Á«zÀ£À £ÀqÀÄ«£À negotiation £À ¨sÁUÀªÁV w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ CxÀð¥ÀÇtð. ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛªÁV PÀ°vÀħAzÀ »AzÀÆ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÇæ¥sóɵÀ£À¯ï JAzÀÆ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇæ¥sóɵÀ£À¯ï ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀ£ÀÄß D ºÀÄzÉÝUÉ ºÉZÀÄÑ CºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹zÀÝjAzÁV EzÉÆAzÀÄ AiÉÆÃfvÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVAiÉÄà £ÀqÉ¢vÀÄÛ. 1950jAzÀ 1962gÀªÀgÉUÉ ©. «. PÉøÀÌgï J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀÄAwæAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. £ÉºÀgÀÆ PÁå©£Émï£À°è ªÀÄAwæAiÀiÁVzÁÝUÀÆå vÀÄA¨Á ¸ÀàµÀÖªÁV ªÀÄĹèªÀiï ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀ£ÀÄß DzsÀĤPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ºÉÆgÀVlÖ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉøÀÌgï CªÀgÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄgÁpà ¨ÁæºÀätgÀÄ D ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è ¨sÀwðUÉÆAqÀgÀÄ. urgency PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ gÁUÀUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è£À gÀ¸Á¸ÁézÀPÉÌ zsÀPÉÌAiÀiÁVzÉ. UÀr©rAiÀÄ°è MAzÁzÀ ªÉÄïÉÆAzÀgÀAvÉ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛw ¥Àr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ, JAzÀÄ. ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀÅ gÁeÁ±ÀæAiÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀPÉÌ §AzÀÄ Public program UÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ¥ÀæZÀ°vÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ®Æ PÀÆqÁ EzÉà DgÉÆÃ¥À ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÉÄðvÀÄÛ. UÀAmÉUÀlÖ¯É PÀĽvÀÄ PÉüÀ®Ä F ºÉƸÀ ¥ÉÇõÀPÀªÀUÀðªÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ PÁgÀt 3 UÀAmÉAiÀÄ CxÀªÁ 2 UÀAmÉAiÀÄ, vÀzÀ£ÀAvÀgÀ MAzÀƪÀgÉ UÀAmÉAiÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ gÀÆr¹PÉÆAqÀ ºÁUÉà FV£À §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÉÇõÀPÀªÀUÀðzÀ ¸ÁézÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß FV£À ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁªÀÄxÀåð¢AzÀ gÀÆrü¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ (F ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ extra-musical ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÀÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅ »AzÉAiÀÄÆ EzÀݪÀÅ). »A¢£ÀAvÉAiÉÄà FUÀ®Æ GvÀÛªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀAVÃvÀUÁgÀjzÁÝgÉ; ªÀÄvÀÄÛ §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®zÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ MvÀÛqÀUÀ½UÉ ºÉÆA¢PÉƼÀî®Ä M¥ÀàzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆA¢PÉƼÀî¯ÁgÀzÀ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ »AzÉAiÀÄÆ PÀµÀÖ ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ FUÀ®Æ PÀµÀÖ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. CxÀªÁ vÀªÀÄä PÀæªÀĪÀ£ÉßÃ/¸ÁézÀªÀ£Éßà ªÀiË®åªÁV PÀAqÀÄ vÀÈ¦Û ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ.(2010), ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀiÁUÀð: ¸ÀªÀiÁd-¸ÀA¸ÀÌöÈw-¸Á»vÀå-PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
 • David Leliveld, (1994), "Upon the Sub-dominant: Administering Music on All
 • India Radio" in Social Text, No. 39, (pp. 111-127).
 • Frykenberg, Robert Eric (1977), "Company Circari in the Carnatic, c. 1799-1859:
 • The Inner Logic of Political Systems in India", in Richard G. Fox, (ed.),
  Realm and Region in Traditional India
 • Gayathri, J.V. (1993), ed., Selections from the Records of the Mysore Palace, Vol. , Mysore: Divisional Archives Office, Govt. of Karnataka
 • I: Musicians, Actors and Artists
 • ªÀÄÆwð gÁªï, J. J£ï., • (1995), UÁ£À«ºÁgÀ
 • Shashikantha K., (2005), "Carnatic Music, Kannada and Kannadigas: Certain • , ªÉÄʸÀÆgÀÄ: r.«.PÉ. ªÀÄÆwð
  , New Delhi: Vikas Publishing House
  ,

  Monday, March 14, 2011